Feest ideeŽn

Vier feest !!

4Feest feest tips
Feest tips

4FEEST ®

Home

Tips feest organiseren in Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland of Zuid-Holland?
Op 4FEEST ® vindt u feestlocaties, feestarrangementen, feestorganisatoren, feestartikelen en feestverhuur. Voor zakelijke evenementen en privť feesten.
Uitje organiseren in Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland of Zuid-Holland?
Op de website 4Feest.nl vindt u indoor & outdoor activiteiten, creatieve en culinaire workshops, recreatieve uitjes en citygames. Voor volwassenen en kinderen.

Feestlocaties

Vrijgezellenfeest ideeŽn

Vrijgezellenfeest

Activiteiten

Teamuitjes teambuilding

Bedrijfsuitjes

Workshops

Uitjes ideeen

Groepsuitjes

Versiering & verhuur

Bruiloft ideeen

Privť feesten

Algemene voorwaarden / Disclaimer

© 2000 - 2021, ZiziX

Algemene voorwaarden - Disclaimer

1/.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ZiziX en op alle overeenkomsten tussen ZiziX en opdrachtgever.

2/.
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3/.
Eventuele inkoop- en/of andere leveringsvoorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4/.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ZiziX en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

5/.
ZiziX heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking dertig (30) dagen na bekendmaking op de site of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

6/.
Alle rechten op de inhoud van de internetsite met de domeinnaam www.4feest.nl berusten bij ZiziX, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op www.4feest.nl.

7/.
Gebruiker mag de inhoud van www.4feest.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

8/.
Het is de gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit www.4feest.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderzins openbaar te maken.

9/.
De verwerking van de gegevens op www.4feest.nl en de totstandkoming van 4FEEST is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. ZiziX noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die op www.4feest.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van ZiziX c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via www.4feest.nl aangeboden informatie.

10/.
Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

11/.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de diensten gebruik maakt.

12/.
Diensten: een door ZiziX aangeboden dienst, zoals bijvoorbeeld het ontwerpen en, indien overeengekomen het onderhouden van de website van de opdrachtgever, het plaatsen van een advertentie of een banner op www.4feest.nl.
Een door ZiziX ontworpen banner of logo is eigendom van ZiziX, maar kan door de opdrachtgever tegen een, door ZiziX te bepalen, vergoeding worden overgenomen.
Op de door Zizix ontworpen websites, banners en logo's berust copyright.

13/.
Alle aanbiedingen van ZiziX zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. ZiziX heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.

14/.
De overeenkomst met ZiziX komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever per post, telefax, telefoon, e-mail of persoonlijk een opdracht heeft gegeven en ZiziX deze heeft aanvaard door middel van een schriftelijke bevestiging per e-mail. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht dienen schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van partijen te worden overeengekomen. Voor de verwerking van aanvullingen en/of wijzigingen kunnen kosten in rekening worden gebracht.

15/.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en kunnen tevens worden opgevraagd bij ZiziX.

16/.
ZiziX brengt de door opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van een factuur. De facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. ZiziX zal na ontvangst van de betaling tot plaatsing van uw advertentie overgaan.

17/.
Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot vergoeding van alle buitengerechtelijke (incasso)kosten ( waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure ) alsmede gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

18/.
ZiziX behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. ZiziX zal een dergelijke tariefherziening minstens veertien (14) dagen van tevoren op www.4feest.nl bekend maken. Indien opdrachtgever zich niet in een dergelijke wijziging kan vinden, heeft hij gedurende veertien (14) dagen na bekendmaking op bovengenoemde website het recht de overeenkomst schriftelijk te beŽindigen.
Indien opdrachtgever de overeenkomst niet binnen genoemde periode van veertien (14) dagen heeft beŽindigd, wordt opdrachtgever geacht met de wijziging akkoord te gaan.

19/.
ZiziX is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens ZiziX bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat ZiziX tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

20/.
Opdrachtgever verstrekt aan ZiziX alle noodzakelijke informatie waarvan opdrachtgever weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze van belang is voor ZiziX voor een correcte uitvoering van de verplichtingen harerzijds die voortvloeien uit een overeenkomst voor het ontwerpen en onderhouden van de website van de opdrachtgever of het plaatsen van advertenties of banners.

21/.
Materiaal ten behoeve van plaatsing van advertenties of banners dient door opdrachtgever te worden aangeleverd bij ZiziX.

22/.
De totale aansprakelijkheid van ZiziX wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die opdrachtgever aan ZiziX verschuldigd is onder de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.

23/.
De aansprakelijkheid van ZiziX voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

24/.
ZiziX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de www.4feest.nl en/of de diensten door opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performanceproblemen.
Opdrachtgever vrijwaart ZiziX voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die opdrachtgever op de site heeft geplaatst.

25/.
Ieder der partijen is gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van tenminste dertig (30) dagen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.

26/.
Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beŽindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

27/.
ZiziX kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beŽindigen indien opdrachtgever al dan niet voorlopig, sursťance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beŽindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. ZiziX zal wegens deze beŽindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

28/.
Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij ZiziX ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
Bedragen die ZiziX voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

29/.
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van ZiziX.

30/.
Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beŽindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

31/.
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van opdrachtgever, blijven berusten bij ZiziX of haar licentiegevers.

32/.
ZiziX zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door ZiziX zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriŽle eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever ZiziX onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan ZiziX.

33/.
ZiziX is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door ZiziX te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens ZiziX ontstaat.

34/.
De overeenkomst tussen ZiziX en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.

35/.
De geschillen welke tussen ZiziX en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door ZiziX met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.

36/.
ZiziX is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van www.4feest.nl voor de gebruiker.

37/.
De afbeeldingen op de internetsite www.4feest.nl zijn afkomstig van Shutterstock en zijn beschermd onder de copyright wetten van de U.S.A., Canada en overige landen. Gebruikt onder licentie. De afbeeldingen die bij de advertenties geplaatst zijn, zijn van onze klanten.
This product/publication includes images from Shutterstock which are protected by the copyright laws of the U.S.A., Canada and elsewhere. Used under licence.
The Shutterstock photos are being used under licence.

38/.
ZiziX is niet verantwoordelijk voor de inhoud voor de van de op www.4feest.nl, vermelde organisaties, bedrijven c.q. opdrachtgevers.

39/.
ZiziX behoudt zich het recht voor deelname van een organisatie te weigeren en de tekst, die een organisatie wil laten vermelden, in te korten.

40/.
4FEEST is een handelsnaam van ZiziX.

41/.
4FEEST is een registered trademark in Nederland en BelgiŽ.

 

Home

Adverteren

Contact

Linkpartners